Мисия

Нашата мисия е да създаваме превъзходни продукти, които предлагат терапевтични ползи, съществено подобряващи живота на нашите потребители при медицински състояния, за които липсват или съществуват незадоволителни решения.

История

Neopharm е основана през 1996 година.

До 2002 година компанията търгува с лекарствени продукти, субстанции и химични вещества на вътрешния и външния пазар.

Компанията стартира собствено производство през 2003 година, като първият продукт- Neopholic излиза на пазара през лятото на същата година.

През 2012 година компанията изгради нова производствена база, сертифицирана от TUV Rheinland по един от най-високите стандарти за качество на крайния продукт - ISO 22000:2005 и HACCP.

До момента компанията е разработила 35 оригинални продукта, като в процес на разработка са още няколко нови продукта.

 


 

 

 

 

 

На 16.09.2022 г. Неофарм България ЕООД започна изпълнение на проект, съгласно договор  BG16RFOP002-6.002-0422 Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност по програма Иновации и конкурентоспособност, процедура BG16RFOP002-6.002 - „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

Продължителността на проекта е 6 месеца. Проектът е на обща стойност 287 500 лв., от които 50% под формата на безвъзмездна финансова помощ или 143 750 лв., представляващи 100% финансиране от Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.

Общата цел на проекта е възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната ефективност на Неофарм България ЕООД.

Специфичните му цели адресират инсталиране и въвеждане в експлоатация на нови съвременни климатични камери, които да заменят сега използваното енергоемко оборудване за осигуряване на подходящи климатични производствени условия.

В резултат на изпълнението на проекта ще бъде постигната по-добра климатизация, която ще има положителен ефект както по отношение на производствения процес, така и по отношение на условията на труд, като в същото време ще се намали количеството използвана енергия, съответно и разходите за нея.


 

 

 

 

 

 

 

Проект: BG16RFOP002-1.005-0150, „Иновации и развитие в Неофарм България ЕООД “
Главна цел: Насърчаване на иновационната и научно-изследователската дейност в Неофарм България ЕООД
Бенефициент: Неофарм България ЕООД
Партньор: Институт по микробиология "Стефан Ангелов" - Българска Академия на Науките
Обща стойност: 436 038.00 лв., от които 320 514.70 лв. безвъзмездна финансова  помощ, както следва  272 437.50 лв. европейско и  48 077.20 лв. национално съфинансиране.

 

 

 

 

 

 

НЕОФАРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Доставка и монтаж на климатични камери – 2 бр.“

Документите за участие могат да бъдат изтеглени от тук 

Краен срок за подаване на оферти: 4.01.2023 г.

Офертите се подават през системата ИСУН, съгласно указанията в публичната покана, част от пакета документи.

 

Тази публикация е създадена във връзка с изпълнение на договор BG16RFOP002-6.002-0422-С01  Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Неофарм България ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.